Aktualności

Rynek chemii budowlanej w latach 2002-12

chemia-budowlana-wykres

Koniunktura na wyroby chemii budowlanej ściśle związana jest sytuacją w budownictwie. Mimo że światowy kryzys obszedł się z nim w Polsce łagodniej niż w wielu innych krajach, sprzedaż nie jest w stanie powtórzyć wyniku z rekordowego 2008 r.

Firma badawcza IBP Research, specjalizująca się w analizach rynku chemicznego i materiałów budowlanych, dokonała syntezy wybranych raportów badawczych własnego autorstwa i zagregowała dane na temat rynków: klejów do płytek ceramicznych, mas samopoziomujących (podłogowych), zapraw klejowych dociepleniowych, tynków szlachetnych (cienkowarstwowych), tynków gipsowych, gładzi i szpachli gipsowych, oraz środków gruntujących.

Sumaryczna sprzedaż w/w produktów na polskim rynku osiągnęła w 2011 roku wielkość 2,2 mln ton. Od 2000 r. do 2008 r. zapotrzebowanie na te materiały w naszym kraju wzrosło wolumenowo o 53%, w dwóch kolejnych latach nastąpił spadek (o 4,3% oraz 6,7%) a w 2011r. zanotowano stabilizację popytu na poziomie roku poprzedniego.

Trend rozwoju rynku chemii budowlanej jest zasadniczo zbieżny z koniunkturą w budownictwie, aczkolwiek występuje przesunięcie czasowe związane ze specyficznym charakterem materiałów wykończeniowych (w stosunku do bazowych), oraz nałożenie trendu absorpcji technologii chemii budowlanej (technologia docieplania, technologia gruntowania, technologia tynkowania gipsem).

Sektor budowlany uwarunkowany jest ogólną koniunkturą gospodarczą. Wysoki wzrost był notowany do roku 2000, następnie miał miejsce 4-letni kryzys, po nim postępujący rozwój. Od 2005 r. budownictwo było sektorem o najwyższych wskaźnikach wzrostu w gospodarce. Zwyżkował indywidualny i publiczny popyt na usługi budowlane, rosły ponadprzeciętnie inwestycje komercyjne i przemysłowe tak zagraniczne jak i krajowe.

Spowolnienie tempa wzrostu w budownictwie od połowy 2008 r., spowodowane ogólnoświatowym kryzysem, było ku zadowoleniu branży budowlanej dużo łagodniejsze niż w pozostałych dziedzinach gospodarki krajowej (produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 2009 r. o 3,7% a w 2010r. o 3,5%). Zresztą w kontekście wyraźnej dekoniunktury gospodarczej w Europie, wyniki ekonomiczne Polski pozostały w wielu obszarach na obiektywnie dobrym poziomie. A w 2011 r. produkcja budowlana odnotowała spektakularny wzrost (16,3%), aczkolwiek był to niemal wyłącznie efekt realizacji inwestycji infrastrukturalnych (w tym zwłaszcza budowy dróg i autostrad) oraz inwestycji pod Euro 2012, finansowanych publicznymi środkami krajowymi i unijnymi.

Pomimo realnego wzrostu od 2006 r., wciąż mamy niedostateczne tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii pod względem liczby mieszkań na 1000 mieszkańców). W ostatnich latach nastąpiły poważne zmiany strukturalne w budownictwie, które wzmocniły znacząco rolę budownictwa niemieszkalnego (duży wzrost obiektów infrastruktury transportu oraz inżynierii lądowej i wodnej). Natomiast w budownictwie mieszkaniowym, kryzys na rynkach finansowych wydatnie wyhamował okresowe jego ożywienie, powodując stagnację w budownictwie jednorodzinnym i zastój na rynku deweloperskim.

Jak analizuje IBP Research w kontekście ogólnobudowlanym, zdecydowany rozwój rynku chemii budowlanej miał miejsce w latach 2006-2008, czego motorem postępu były publiczne inwestycje unijne, ale też i indywidualne, podyktowane nadrabianiem zaległości z lat poprzednich, przy niebagatelnej roli ówcześnie atrakcyjnych kredytów hipotecznych. Z kolei spadki chemii budowlanej w okresie 2009-2010, wyznaczone przesłankami kryzysu makroekonomicznego w skali ogólnoświatowej, osłabione zostały wykańczaniem inwestycji (w sporej części mieszkaniowych) z lat poprzednich. Stabilizacja 2011 roku nie oznacza odwrócenia trendu, tylko finalizowanie wcześniejszych inwestycji budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej, w tym inwestycji pod Euro 2012.

Rynek opisywanych wyrobów chemii budowlanej wart był w zeszłym roku około 3,8 miliarda złotych. Od roku 2000 do 2008 wartość ta wzrosła o 85 % (do wartości 4,3 miliarda złotych), później nastąpił spadek do poziomu z roku 2007. Trend wartości rynku determinowany był w zdecydowanie większym stopniu stopą wzrostu wolumenu sprzedaży niż stopą wzrostu cen rynkowych.

Według IBP Research, w tym roku rynek chemii budowlanej spadnie o 4,2 %. Prognoza wyznaczona została na podstawie bezpośredniego badania rynku podsumowującego wyniki sprzedażowe dystrybutorów w I połowie br., oraz nałożenia danych makroekonomicznych o realizacji budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, wraz ze zintegrowaną macierzą aplikacji materiałów chemii budowlanej.

Źródło: IBP Research, wnp.pl

Do góry