Izolowanie dachów skośnych.

izolacja-dachu

Konstrukcja dachów skośnych dla przegród dachowych wymuszają stosowanie efek­tywnych rozwiązań i odpowiednich materiałów przeznaczo­nych do izolacji termicznej. W świetle przepisów współczyn­nik przenikania ciepła przegród nie może być większy niż

0,30 W/ (m2  * K).

Źle wykonana izolacja lub nie wystarczająca jej grubość nie zapewni właściwych warunków cieplnych w pomieszcze­niach. Zmiana izolacji w czasie eksploatacji budynku jest bar­dzo kosztowna, a niekiedy wręcz niemożliwa.

Między innymi z tych właśnie powodów materiały stoso­wane do izolacji termicznej dachów skośnych powinny cha­rakteryzować się wysoką izolacyjnością cieplną, czyli jak największym oporem cieplnym R zależnym wprost proporcjo­nalnie od grubości i odwrotnie proporcjonalnie do współczyn­nika przewodzenia ciepła λ

W wypadku konstrukcji dachu najważniejsze jest zapewnie­nie skutecznej ochrony przed wilgocią zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz całej przegrody. Poszczególne warstwy przegrody muszą chronić budynek również przed wiatrem, zapobiegać in­filtracji powietrza zewnętrznego i wywiewaniu ciepłego powie­trza z materiału termoizolacyjnego. Konieczne jest także sku­teczne odprowadzenie na zewnątrz pary wodnej.

Materiały termoizolacyjne powinny chronić też przed ogniem, zapobiegać rozprzestrzenianiu pożaru, a jednocześnie stanowić barierę dla hałasu.

Szacuje się, że w bilansie ciepła całego budynku jego stra­ta przez dach wynosi około 25%.

Jak pokazuje analiza, koszt skutecznego docieplenia dachu skośnego zwraca się po okresie od 1 do 3 lat (prosty czas zwrotu inwestycji: l < SPBT > 3). Zwiększenie izolacji cieplnej z 5 do 15 cm to prosty czas zwro­tu inwestycji SPBT = 0,8, czyli zwrot zainwestowanych środków w ciągu niespełna roku. Gullfiber Polska Sp. z o.o. ma w swej ofercie produkty z weł­ny szklanej w postaci płyt i mat rolowych, które spełniają wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej i efektywnej izolacji cieplnej.

Materiały z wełny szklanej do izolacji dachu cechują się współczynnikiem przewodzenia ciepła  λ  = 0,033-0,039 W/m 2  * K. Sprężystość włókien powoduje, że wełna szklana łatwo wypełnia przestrzeń między elementami konstrukcji.

Zastosowanie folii aluminiowej na powierzchni maty od stro­ny pomieszczenia daje ochronę przeciwwilgociową (paroizolację) oraz dodatkowo tworzy ekran termiczny.

Wyrób jest lekki, w niewielkim więc stopniu obciąża konstrukcję dachu, umożliwia łatwy transport i montaż bez użycia skomplikowanych urządzeń. Na przykład ocieplenie dachu skośnego o powierzchni 150 m2 to 450 kg obciążenia dla więźby dachowej.

Struktura materiału umożliwia także właściwy przepływ wilgoci, co zapobiega powstawaniu ple­śni i grzybów.

Wyroby z wełny szklanej tłumią hałas i są klasyfikowane jako materiał niepalny.

Przy wykonywaniu izolacji termicznej trzeba pamiętać, aby nie występowały w niej mostki termiczne – materiał izolacyjny powinien wypełniać dokładnie izolowaną przestrzeń, a odcinki izolacji szczelnie do siebie przylegać.

Czynności:

 • Do zewnętrznej części krokwi przytwierdzić za pomocą zszywek folię wiatroizolacyjna Draftex.
 • Na krokwie nabić kontrłaty i łaty, do których mocowane będzie pokrycie (blacha, dachówka).
 • Pomiędzy krokwie włożyć na lekki wcisk pasy Iso Maty, któ­rej szerokość powinna być większa o 2 cm od odległości pomiędzy krokwiami w świetle. Zamontowana w ten sposób izolacja dzięki małemu ciężarowi i dużej sprężystości nie wymaga dodatkowego mocowania do konstrukcji. Grubość warstwy izolacji powinna być równa wysokości prze­kroju krokwi.
 • Od strony pomieszczenia nabić na krokwie poprzeczne listwy drewniane szerokości 6 cm, grubości 5 cm w rozstawie 60 cm.
 • Pomiędzy  listwami umieścić warstwę Uni Maty Alu, folią aluminiową do wnętrza pomieszczenia i przytwierdzić jej zakładki do listewek.
 • Do przygotowanego rusztu zamocować poszycie wewnętrzne (płyty gipsowo-kartonowe, sklejkę itp.).
 • W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienka, WC, kuchnia) ułożyć na folię aluminiową dodatkowo warstwę folii paroizolacyjnej np. Stopair.

 

Istniejący dach, poddasze w czasie użytkowania

–            brak możliwości izolacji od środka

Czynności:

 • Zdjąć istniejące pokrycie dachowe wraz z łatami.
 • Rozłożyć folię paroizolacyjną wzdłuż spadku dachu, przy­twierdzając ją do krokwi, belki okapowej i kalenicy za pomocą listewek. Folia powinna mieć 20 cm zakłady na łączeniach.
 • Przestrzenie między krokwiami wypełnić warstwą Iso Maty grubości równej wysokości przekroju krokwi. Odcinki maty powinny do siebie ściśle przylegać, a ich szerokość musi być większa o 1 – 2 cm od rozstawu krokwi w świetle.
 •  Rozłożyć równolegle do okapu folię wiatroizolacyjna. Folię układać od okapu w kierunku kalenicy, stosując 20 cm zakła­dy na łączeniu. Należy pamiętać o ułożeniu folii właściwą (za­znaczoną na produkcie) stroną na zewnątrz oraz o jej odpowiednim naprężeniu. Wiatroizołację mocuje się do kro­kwi za pomocą zszywacza.
 • Nabić kontrłaty wzdłuż krokwi, umożliwiając wentylowanie przegrody (przestrzeń wentylacyjna nie powinna być mniejsza niż 2 cm).
 •  Na kontrłaty przybić poprzeczne łaty, na których mocowane będą dachówki lub blacha  trapezowa.

Ocieplenie tą metodą można stosować przy okazji wymiany lub remontu istniejącego poszyci dachu.

Udostępnij artykuł

Budownictwo, chemia budowlana, materiały budowlane © 2018 All Rights Reserved