Dachy

Izolowanie dachów skośnych.

izolacja-dachu

Konstrukcja dachów skośnych dla przegród dachowych wymuszają stosowanie efek­tywnych rozwiązań i odpowiednich materiałów przeznaczo­nych do izolacji termicznej. W świetle przepisów współczyn­nik przenikania ciepła przegród nie może być większy niż

0,30 W/ (m2  * K).

Źle wykonana izolacja lub nie wystarczająca jej grubość nie zapewni właściwych warunków cieplnych w pomieszcze­niach. Zmiana izolacji w czasie eksploatacji budynku jest bar­dzo kosztowna, a niekiedy wręcz niemożliwa.

Między innymi z tych właśnie powodów materiały stoso­wane do izolacji termicznej dachów skośnych powinny cha­rakteryzować się wysoką izolacyjnością cieplną, czyli jak największym oporem cieplnym R zależnym wprost proporcjo­nalnie od grubości i odwrotnie proporcjonalnie do współczyn­nika przewodzenia ciepła λ

W wypadku konstrukcji dachu najważniejsze jest zapewnie­nie skutecznej ochrony przed wilgocią zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz całej przegrody. Poszczególne warstwy przegrody muszą chronić budynek również przed wiatrem, zapobiegać in­filtracji powietrza zewnętrznego i wywiewaniu ciepłego powie­trza z materiału termoizolacyjnego. Konieczne jest także sku­teczne odprowadzenie na zewnątrz pary wodnej.

Materiały termoizolacyjne powinny chronić też przed ogniem, zapobiegać rozprzestrzenianiu pożaru, a jednocześnie stanowić barierę dla hałasu.

Szacuje się, że w bilansie ciepła całego budynku jego stra­ta przez dach wynosi około 25%.

Jak pokazuje analiza, koszt skutecznego docieplenia dachu skośnego zwraca się po okresie od 1 do 3 lat (prosty czas zwrotu inwestycji: l < SPBT > 3). Zwiększenie izolacji cieplnej z 5 do 15 cm to prosty czas zwro­tu inwestycji SPBT = 0,8, czyli zwrot zainwestowanych środków w ciągu niespełna roku. Gullfiber Polska Sp. z o.o. ma w swej ofercie produkty z weł­ny szklanej w postaci płyt i mat rolowych, które spełniają wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej i efektywnej izolacji cieplnej.

Materiały z wełny szklanej do izolacji dachu cechują się współczynnikiem przewodzenia ciepła  λ  = 0,033-0,039 W/m 2  * K. Sprężystość włókien powoduje, że wełna szklana łatwo wypełnia przestrzeń między elementami konstrukcji.

Zastosowanie folii aluminiowej na powierzchni maty od stro­ny pomieszczenia daje ochronę przeciwwilgociową (paroizolację) oraz dodatkowo tworzy ekran termiczny.

Wyrób jest lekki, w niewielkim więc stopniu obciąża konstrukcję dachu, umożliwia łatwy transport i montaż bez użycia skomplikowanych urządzeń. Na przykład ocieplenie dachu skośnego o powierzchni 150 m2 to 450 kg obciążenia dla więźby dachowej.

Struktura materiału umożliwia także właściwy przepływ wilgoci, co zapobiega powstawaniu ple­śni i grzybów.

Wyroby z wełny szklanej tłumią hałas i są klasyfikowane jako materiał niepalny.

Przy wykonywaniu izolacji termicznej trzeba pamiętać, aby nie występowały w niej mostki termiczne – materiał izolacyjny powinien wypełniać dokładnie izolowaną przestrzeń, a odcinki izolacji szczelnie do siebie przylegać.

Czynności:

 • Do zewnętrznej części krokwi przytwierdzić za pomocą zszywek folię wiatroizolacyjna Draftex.
 • Na krokwie nabić kontrłaty i łaty, do których mocowane będzie pokrycie (blacha, dachówka).
 • Pomiędzy krokwie włożyć na lekki wcisk pasy Iso Maty, któ­rej szerokość powinna być większa o 2 cm od odległości pomiędzy krokwiami w świetle. Zamontowana w ten sposób izolacja dzięki małemu ciężarowi i dużej sprężystości nie wymaga dodatkowego mocowania do konstrukcji. Grubość warstwy izolacji powinna być równa wysokości prze­kroju krokwi.
 • Od strony pomieszczenia nabić na krokwie poprzeczne listwy drewniane szerokości 6 cm, grubości 5 cm w rozstawie 60 cm.
 • Pomiędzy  listwami umieścić warstwę Uni Maty Alu, folią aluminiową do wnętrza pomieszczenia i przytwierdzić jej zakładki do listewek.
 • Do przygotowanego rusztu zamocować poszycie wewnętrzne (płyty gipsowo-kartonowe, sklejkę itp.).
 • W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienka, WC, kuchnia) ułożyć na folię aluminiową dodatkowo warstwę folii paroizolacyjnej np. Stopair.

 

Istniejący dach, poddasze w czasie użytkowania

–            brak możliwości izolacji od środka

Czynności:

 • Zdjąć istniejące pokrycie dachowe wraz z łatami.
 • Rozłożyć folię paroizolacyjną wzdłuż spadku dachu, przy­twierdzając ją do krokwi, belki okapowej i kalenicy za pomocą listewek. Folia powinna mieć 20 cm zakłady na łączeniach.
 • Przestrzenie między krokwiami wypełnić warstwą Iso Maty grubości równej wysokości przekroju krokwi. Odcinki maty powinny do siebie ściśle przylegać, a ich szerokość musi być większa o 1 – 2 cm od rozstawu krokwi w świetle.
 •  Rozłożyć równolegle do okapu folię wiatroizolacyjna. Folię układać od okapu w kierunku kalenicy, stosując 20 cm zakła­dy na łączeniu. Należy pamiętać o ułożeniu folii właściwą (za­znaczoną na produkcie) stroną na zewnątrz oraz o jej odpowiednim naprężeniu. Wiatroizołację mocuje się do kro­kwi za pomocą zszywacza.
 • Nabić kontrłaty wzdłuż krokwi, umożliwiając wentylowanie przegrody (przestrzeń wentylacyjna nie powinna być mniejsza niż 2 cm).
 •  Na kontrłaty przybić poprzeczne łaty, na których mocowane będą dachówki lub blacha  trapezowa.

Ocieplenie tą metodą można stosować przy okazji wymiany lub remontu istniejącego poszyci dachu.

Do góry